Скороговорки

Выучите скороговорки – Сээжэлдэгты жороо үгэнүүдые

Хон хонхон

Хоер хонхохон,

Дон донхон

Долоон домбохон.

Таа, бү таа

Тарган таршаа.

Заа, бү заа

Заан газаа.

Тэмээн, тэмээн тэбэрюухэй,

Тэмээнэй хүбүүн табарюухай.

Сэсэг басаган сэсэг түүгээд,

Бэлигтэдэ бэлэг бариба.

 

Туу, бү туу – тулам дутуу,

Шуу, бү шуу – шурам бушуу.

Оройн бороондо нороhон

Орёо боро морин.