Буряад hонин

Усть-Ордын Буряадай округой хүндэтэ ажаhуугшад! Хүндэтэ нютагаархин! Хабарай болон Ажалай hайндэрөөр Таанар бүгэдэниие амаршалнаб!
Уважаемые жители Усть-Ордынского Бурятского округа! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Для многих людей этот день символизирует приход весны, тепла, пробуждение природы, стремление к созидательному труду. Меняются времена, но Первомай остается одним из самых любимых праздников...
Гал түймэрэй аюулhаа аршалха албанай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэд болон ветеранууд!
Уважаемые работники пожарной охраны и ветераны службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!  Ваша служба – сродни подвигу в мирное время. Вы по первому сигналу приходите на помощь всем, кто попал в беду, не раз на деле доказываете свое высочайшее мастерство и...
Бурханай үршөөлтэй гуламта
Манай округ эртэ урда сагhаа үзэсхэлэнтэ гоё hайхан газар дайдаараа олон даа. Элдин Эхирэдэй дайдын дэбисхэртэ түүхэ домогоор баян Байтаг нютаг нэмжыhэн. Эрдэмтэн Станислав Гурулевай мэдээсэлээр, энэ нэрэ тюркскэ бай – баян болон таг – хада гэhэн үгэнүүдhээ гараhан. Нүгөө баримтаар, урданай тюркскэ бай...
Арадаймнай дуунууд хэтын мүнхэдэ зэдэлэг лэ!
Хоер жэлэй нэгэ удаа үнгэргэгдэжэ байдаг «Алтаргана» гэhэн дэмбэрэлтэ найр наада буряад угсаатан али болохоор дэмжэдэг. Он жэлэй ошохо бүри бүгэдэ буряад угсаатанай найр наадан үндэр дэлисэтэй боложо, уг зорилгоньшье дээшэлнэ гээд тэмдэглэлтэй. Энэ нааданай үедэ хори, хонгоодор, эхирэд, булагад, сонгоол,...
Һайн хэрэг
Апрелиин 3-да Усть-Орда тосхондо «Глаза света счастья!» гэhэн туhаламжа үзүүлхэ концерт үнгэрбэ. Тэрэниие «Эрдэм» киноконцертнэ заал болон аймагай «Поделись теплом» гэhэн залуушуулай ниитын хүдэлөөн эмхидхэhэн юм. Дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдэhэн туhаламжа үзүүлхэ энэ хэмжээ ябуулган областной 2-дохи больницада...
Yхибүүдэй гэртэ нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ
Округой түбтэ 120 хүүгэдые багтааха үхибүүдэй гэрэй барилга удаан болзорой болошобо. Тэрэ үшөө 2003 ондо автономно округой бии байхада баригдажа захалhан байгаа. 2007-2011 онуудта барилга дууhан зогсоогдоогүйшье hаа, бодото дээрээ урагшань ябуулагдаагүй байшоо. 2014 оной август hарада Сергей Ерощенко...
Угай баялиг
Мартын 2-то Эрхүүгэй «Ремесленное подворье» гэһэн областной арадай уран бэлигэй байшанда Усть-Ордын үндэhэтэ арадай олзоборилгын түбэй дархашуул болон уран зураашадай үзэсхэлэн нээгдэбэ. Эндэ түбэй найман мастернуудай хүдэлмэринүүд дэлгээгдээ. Тэрэнэй баяр ёhололой нээлгэндэ округой захиргаанай толгойлогшо...
Сагаалганай угтамжа
Гал hуудалтай Бишэн жэлэй ерэлгые устьордынхид угтаба Февралиин юhэндэ наранай түрүүшын элшэ туяагаар буряад тала дайдадамнай hаруул hайндэр Сагаалган буугаа. Эртэ урданай арадайнгаа hайхан hайндэрые хаанашье үргэнөөр угтаhан байна. Тэрэ тоодо округой түб хүхюу зугаатайгаар Сагаан hарын найрые үнгэргэбэ. Сагаа...
Округой эрхим дуушад
Тэрэ үдэр «Эрдэм» ККЗ-дэ арбан табан дуушад буряад арадай дуунуудые дуулахаар суглараа hэн. Усть-Ордын Буряадай округой Алайрай, Боохоной, Оhын, Эхирэд-Булагадай аймагуудһаа ерэhэн хабаадагшадые Эрхүүгэй областиин Губернаторай орлогшо, округой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Марина Ивановагай нэрэhээ үндэhэн...
ҮРЕЭЛНYYД
Харгы замайтнай дэлисэ үргэн сэхэ байг лэ! Хэжэ ябаhан ажалтнай Урагшатай, бүтэсэтэй байг лэ! Һанаа сэдьхэлтнай арюун, сэбэр байг лэ! Инаг дуратнай хододоо мүнхэ байг лэ! Һара үдэрэй hайниие шэдэжэ, Yе сагуудай үлзые бүридхэжэ, Yреэл юрөөлөө үршөөн хэлэнэб даа! Бага балшар наhанhаа Баабай эжыгээ хүндэлжэ,...
1 2 3