Опубликовано 29 июля 2022

Тохой зандан эмээлээ, эмээлээ

Тохыш саашань мориндоо, мориндоо.

Тойроод байhан залуушуул, залуушуул,

Ерыт наашаа наадандаа, наадандаа.

Борол зандан эмээлээ, эмээлээ

Тохыш саашань мориндоо, мориндоо.

Эдэл байhан залуушуул, залуушуул,

Ерыт наашаа наадандаа, наадандаа.

Шэнэл мүнгэн эмээлээ, эмээлээ

Шэдыш саашань мориндоо, мориндоо.

Саагуур hууhан залуушуул, залуушуул,

Ерыт наашаа наадандаа, наадандаа.

Зоомол модон сэргэндэ, сэргэндэ

Уяыш саашань мориёо, мориёо.

Залуу сэнгүү наhандаа, наhандаа

Ерыт наашаа наадандаа, наадандаа.