Опубликовано 31 июля 2022

Подмосковные вечера

Сл. Е. Евтушенко, муз. А. Эшпая

Москва шадарай үдэшэнүүд

Саад соошье мүнөө юушье дуулданагүйл,

Үглөө болотор дуулдахагүйл.

Танай мэдээл хадаа, намдал хүндэтэй

Москвагаймнайл үдэшэнүүд.

Горхоншье хадаа мүнөө урданагүй

Һарадал адли мүнгэрхүү.

Дууншье дуулдана, али дуулданагүйл

Энэ номгохон үдэшэдэ.

Юундэ шим духа дороһоон харанаш,

Толгойгоо доошоо хэлтылгээд.

Ехэл хүндэхэн хэлэхэдэм

Зүрхэн соогоо бариһанаа.

Үүрэй сайхань ойрхоно болобол даа.

Гансал шим, харин бү мартыш.

Бү мартыш даа, нажарайнгаа

Москвагайнгаа үдэшэды.

Дабталга.

И.Атутова оршуулба