Опубликовано 01 августа 2022

Песенка о медведях

Слова Л. Дербенева, музыка А. Зацепина

Баабгайнууд тухай дуун

Хаанаб даа дэлэхэй дээр,

Тэндэ хододоо хүйтэн.

Шүргөөлдэнэ баабгайнууд

Газарай голдо.

Үнгэрэнэ жэлнүүднай,

Мүльһэн дор далай һажана.

Шүргөөлдэнэ баабгайнууд,

Эрьелдэнэ газар.

Мушхана оролдостойгоор,

Гол газарай эрьюулнэ,

Хайрата инагуудай

Ушархын түлөө,

Үглөөгүүр эртэхэн

Үнэтэй үгэнүүдээ

Жэлһээ урид хэндэб даа

Хэлэхын түлөө.

Хабарай бороогой һүүлээр

Үүр эртээр ерэхэ.

Жаргалтай хоёрто

Олон, олон жэл

Сахилгаан яларха,

Горход жэнгирэхэ,

Баабгайдал сагаахан

Манан бурьяха.

И.Атутова оршуулба