Опубликовано 06 августа 2022

Харгы замайтнай дэлисэ үргэн сэхэ байг лэ! Хэжэ ябаhан ажалтнай Урагшатай, бүтэсэтэй байг лэ! Һанаа сэдьхэлтнай арюун, сэбэр байг лэ! Инаг дуратнай хододоо мүнхэ байг лэ!Һара үдэрэй hайниие шэдэжэ, Yе сагуудай үлзые бүридхэжэ, Yреэл юрөөлөө үршөөн хэлэнэб даа! Бага балшар наhанhаа Баабай эжыгээ хүндэлжэ, Буряад ёhо заншалаа Баатар сахин ябагты!
Байгалай тунгалаг аршан мэтэ Бурьялан байг лэ буряад хэлэмнай, Буурал эсэгын мүнхэ захяадал Бүтэжэ байг лэ буряад хэлэмнай.Эдир залуу наhандаа Эрдэм бэлигтэй боложо, Эрхимэй эрхим гүүлэжэ Энэ наhаяа шэмэгты!
Шэнэ гэр бүлэндэ гал гуламтаяа бадараажа, Yнэр үдхэн ажахууhые хүсэжэ байнабди!Табан жаргал   Табан янзын жаргал Алтан наран шэнгеэр Хүн бүхэнэй гэр соо Энхэ мэндые түхөөжэ, Тайбан байдал үршөөжэ, Һайханаар оршон байг лэ: Наhанай ута, Жаргалай удаан, Нэрэ хүндэ, Yнэр баян, Байдал баян! Энэ табан жаргал Хэтэ мүнхөөр болтогой!