Опубликовано 07 августа 2022

Тэрэ үдэр «Эрдэм» ККЗ-дэ арбан табан дуушад буряад арадай дуунуудые дуулахаар суглараа hэн. Усть-Ордын Буряадай округой Алайрай, Боохоной, Оhын, Эхирэд-Булагадай аймагуудһаа ерэhэн хабаадагшадые Эрхүүгэй областиин Губернаторай орлогшо, округой захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Марина Ивановагай нэрэhээ үндэhэн соёлой талаар таhагай советник Анастасия Бураева амаршалба.

Буряад арадай дуунуудые сахижа, саашадаа хүгжөөхэ, олондо мэдээжэ бэшэ дуунуудые элирүүлжэ, буряад арадай дуунуудые олондо тарааха зорилготойгоор энэ хэмжээн үнгэргэгдэнэ гээд дуунуудай конкурс эмхидхэhэн арадай зохёон байгуулгын түбэй хүдэлмэрилэгшэд тэмдэглэнэ.

«7-hоо 14 наhанда хүрэтэр» номинацида Ксения Банзаракцаева (Эхирэд-Булагадай аймаг) түрүүшын hуури эзэлээ. Хоёрдохи hуурида Баясхалан Санжицыренов (Боохоной аймаг) хүртэбэ, харин гурбадахи hуурида Юлия Егодурова (Оhын аймаг) гараба.

«31-hээ 50 наhанда хүрэтэр» номинацида Александр Халматов (Оhын аймаг) илалта туйлаа. Андрей Банзаракцаев (Эхирэд-Булагадай аймаг) хоёрдохи hуурида гараба, гурбадахи hуурида Виктория Матханова хүртэбэ.

«51 наhанhаа дээшэ» номинацида түрүү зэргэдэ Дорж Николаев (Оhын аймаг) гараба. Хоёрдохи hуури Любовь Булгатовада (Эхирэд-Булагадай аймаг) хүртөө, тиихэдэ гурбадахи hуури Маргарита Павлова (Боохоной аймаг) эзэлбэ.

Конкурс эмхидхэгшэд илагшадые дипломуудаар болон мүнгэнэй сертификадуудаар урмашуулаа. Конкурсдо хабаадаhанай түлөө дипломуудаар болон тусхай шангуудаар Алайрай аймагһаа Валентина Марактаева болон Зинаида Петрова, Оhын аймагhаа Софья Тармаева тэмдэглэгдэбэ.

Наталья МОГЗОЕВА

С. Алхансаевагай фото.

Ксения Банзаракцаева
Дорж Николаев