Опубликовано 09 августа 2022

Мартын 2-то Эрхүүгэй «Ремесленное подворье» гэһэн областной арадай уран бэлигэй байшанда Усть-Ордын үндэhэтэ арадай олзоборилгын түбэй дархашуул болон уран зураашадай үзэсхэлэн нээгдэбэ. Эндэ түбэй найман мастернуудай хүдэлмэринүүд дэлгээгдээ.

Тэрэнэй баяр ёhололой нээлгэндэ округой захиргаанай толгойлогшо Марина Иванова, Эрхүүгэй областиин арадай уран бэлигэй байшанай директор Елена Дмитриева, Россиин уран зураашанай Холбооной гэшүүн Татьяна Ларева болон бусадууд хабаадажа, баяр баясхалангай үгэнүүдые хэлэбэ.

«Худайн гол» гэhэн арадай аман зохёолой коллектив мэндэшэлгын дуунуудые гүйсэдхэжэ, үзэсхэлэниие шэмэглэбэ.

ЦХНП-эйн ахамад уран зурааша Валентина Ажунова харагшадые табигдаhан хүдэлмэринүүдээр танилсуулаа. Мэдээжэ уран зурааша Анжелика Алсаткинагай бүтэлнүүд хододоо олоной анхарал татадаг гээшэ. Бэлигтэй мастер бөө шажанай үзэгдэлнүүдые хүдэлмэридөө хэрэглэжэ, арhаар, нооhоор, модоор панно ба онгонуудые, бүтээдэг. Екатерина Осиповагай мориной үһөөр хэгдэhэн үзэсхэлэнтэ гобеленүүд, зурагууд, Валентина Ажуновагай, Юлия Харгаевагай угалзанууд, Клавдия болон Маргарита Алексеевтанай паннонууд, Аюна Романовагай эхирэд болон булагадуудай хубсаhанууд, Эдуард Куклинай гоёолтонууд выставкын шэмэг болобо.

Выставкын дэргэдэ Екатерина Осипова мориной үһөөр гобеленүүдые болон Эдуард Куклин арhаар hахюуhануудые бүтээлгын мастер-классуудые харуулаа.

Арадай уран олзоборилгын түбэй мастернуудай үзэсхэлэн мартын 26 болтор үргэлжэлхэ юм.

Намжилма Цыденова

ЦХНП-эйн архивhаа фото-зураг