Опубликовано 10 августа 2022

Округой түбтэ 120 хүүгэдые багтааха үхибүүдэй гэрэй барилга удаан болзорой болошобо. Тэрэ үшөө 2003 ондо автономно округой бии байхада баригдажа захалhан байгаа. 2007-2011 онуудта барилга дууhан зогсоогдоогүйшье hаа, бодото дээрээ урагшань ябуулагдаагүй байшоо. 2014 оной август hарада Сергей Ерощенко Эрхүүгэй областиин Губернатор байхадаа, барилгын энэ талмайда ерэжэ, барилгын хүдэлмэри дүүргэжэ, 2015 оной сентябриин 1-дэ ашаглалгада тушааха гэhэн даалгабари үгэhэн юм. Тиихэдэ энэ баригдажа байгаа үхибүүдэй гэр буряад хэлэ ба соёл болбосорол гүнзэгыгөөр шудалха аргатай үндэhэ яhатанай лицей-интернат болгохо гээд регионой гулваа шиидхэбэри гаргаhан юм. Ходорhон неделиин hүүл багаар Эрхүүгэй областиин Губернаторай орлогшо – УОБО захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Марина Иванова энэ баригдажа байгаа газарта ерэжэ, нүүдэл зүблөө үнгэргэбэ. Энэ зүблөөндэ Эхирэд-Булагадай аймагай мэрэй нэгэдэхи орлогшо Эдуард Борходоев, Эрхүүгэй областиин УКС-эй хүдэлмэришэн Зинаида Пивоварова, подрядна эмхи зургаанай – «Дэко» ООО-гой түлөөлэгшэд, округой захиргаанай хүдэлмэрилэгшэд хабаадаhан юм.

Энэ объект ашаглалгада тушаагдахаар 93 процентээр бэлэн болонхой гээд подрядчигуудай түлөөлэгшэ Александр Бочарников округой толгойлогшодо дуулгаба. Ажаhуудалай корпусууд, столово, спортивна заал, модо дархалдаг ба слесарна мастерской, ургамал тариха дулаан байра, электрокотельнэ, гал түмэрэй насосна станци энэ эмхи зургаанда бии байхаар хараатай ха юм. Шухала ба туhаламжын байрануудта барилгын ба монтажна бүхы хүдэлмэринүүд хүсэд дүүргэгдэнхэй. Машинааршье болон ябагаар ябаха харгынуудынь асфальтаар хушагдаа. Спортивна талмай болон стадион тогтоохоор газарынь бэлдэгдэhэн. Харин мүнөө үедэ нютагай гурбан ажаhуугшадай буусануудай харшанууд энэ объектын барилгада хараатай газар дээгүүр гаража, бэрхэшээлнүүдые үзүүлнэ. Контейнернүүдые табиха, ойро тойрон талмай бэлдэхэ, гимнастическа болон тенниснэ кортнуудые тогтоохо арга үгэнэгүй. Теэд энэниие тойрон хүреэлхэньшье бэрхэшээлтэй болоод байна. Энэ асуудал хүдэлмэриин аргаар мүнөө шиидэгдэжэ, Эхирэд-Булагадай аймагай захиргаанай хиналтада байна.

34 мянган 344 кв. метр эзэлhэн үхибүүдэй энэ байшан Эрхүүгэй областиин зөөридэ оруулагдажа бэшэгдэнхэй, тиимэhээ үгтэhэн талмайн хэмжээн соо баригдаха ёhотой гээд УКС-эй түлөөлэгшэ Зинаида Пиваворова ойлгуулан хэлэбэ. Ябажа байгаа жэлэй сэнгээр энэ объектын үнэн сэн 509 млн 450 мянган түхэригээр тоологдоно. Ехэнхи хубида мүнгэн түлэгдөө. Энэ барилга 2014-2018 онуудта «Гэгээрэлэй хүгжэлтэ» гэhэн Эрхүүгэй областиин Гүрэнэй программын хэмжээн соо хэгдэнэ.

Сильвия Алхансаева