Опубликовано 11 августа 2022

Апрелиин 3-да Усть-Орда тосхондо «Глаза света счастья!» гэhэн туhаламжа үзүүлхэ концерт үнгэрбэ. Тэрэниие «Эрдэм» киноконцертнэ заал болон аймагай «Поделись теплом» гэhэн залуушуулай ниитын хүдэлөөн эмхидхэhэн юм. Дүрбэдэхиеэ үнгэргэгдэhэн туhаламжа үзүүлхэ энэ хэмжээ ябуулган областной 2-дохи больницада хэбтэhэн бишыхан Петя Игнатьевта зорюулагдаа. Хүбүүн зургаан hаратайhаа эндэ аргада байна, түрэhэн эхэнь үбшыень мэдэхэдээ, өөhэнhөө арсаhан байгаа.

Мүнөө хүбүүн хоёртой болохонь. Медицинскэ хүдэлмэрилэгшэд тэрээндэ эгээл дүтын хүнүүд болонхой. Петя тэдэнээ харахадаа ехэ баярладаг, энеэдэг. Өөрөө амилжа шадахагүй, энэ бишыхан үхибүүн хэмэл ами оруулдаг аппарат доро хэбтэнэ. Бишыхан хүбүүндэ эм домууд, хубсаhа, эдеэ хоол хэрэгтэй, эндэ ганса эмшэдэй хүсэн бага ха юм. Yбшэн, үншэн хүбүүн тухай дуулаhан энэрхы сэдьхэлтэй зон туhаяа үзүүлнэ.

«Эрдэм» ККЗ-эйн фойе соо уран гарташуулай үзэсхэлэн-худалдаан эмхидхэгдээ. Худалдаанай олзын хахадынь Петин аргада эльгээгдээ.

Тосхоной эмхинүүд арга соогоо өөhэдынгөө хубитаяа оруулаа. Усть-Ордын 1-дэхи болон 2-дохи дунда hургуулинуудай директорнүүд Вячеслав Николаев болон Геннадий Осодоев тайзан дээрэ гаража, дэмжэлгын үгэнүүдые хэлэжэ, багшанар, hурагшадай зүгhөө мүнгэн дамжуулаа.

Концертдэ тосхоной артистнар, хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд, Эрхүү хотын хүүгэдэй уран бэлигэй хүгжөөлгын түбэй «Узорочье», «Этнобит» гэhэн этно-бүлэг хабаадаа. Артистнар сэдьхэлэй дулаае үгэжэ, хүн бүхэнэй зүрхые уяруулаа.

Петя Игнатьевта туhа хүргэлгын концертдэ 150 мянган түхэриг суглараа. Энэ мүнгэн хүбүүндэ ехэ туhа гээшэ. Манай нютагаархид Петиин хуби заяанда өөhэдынгөө зүрхэнэй хубиие үгэжэ, энэ дэлхэйдэ үхибүүд манай, хүнэй гэжэ байдаггүйе дахяад гэршэлбэ.

Намжилма Цыденова